Kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų. Bendri klausimai – Viešųjų pirkimų tarnyba

Bendri klausimai – Viešųjų pirkimų tarnyba

Kaip pirksime šiais metais? Svarbiausi m. Kol kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų svarbiausių pokyčių Viešųjų pirkimų įstatyme VPĮ galima tikėtis Valstybės kontrolės viešo palaikymo sulaukusių Prezidento siūlomų VPĮ pakeitimų paketo toliau — Projektas bei LR Teisingumo ministerijos pateikto Viešųjų pirkimų įstatymo projekto pagrindu.

  • Dvejetainių opcijų darbo strategijų forumas
  • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija.

Pirkimų centralizavimas Prezidento siūlymu turėtų atsirasti daugiau specializuotų centrinių perkančiųjų organizacijų.

Atitinkamos srities perkančiosios organizacijos pirkimus privalėtų vykdyti naudodamosi šių centrinių organizacijų paslaugomis. Pagal šiuo metu galiojančią VPĮ redakciją, centralizuotai pirkimus vykdančias organizacijas gali steigti Vyriausybė jos įgaliota institucija ar savivaldybės taryba.

Bendri klausimai

Numatoma, kad nuo m. Valstybės ar savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms sprendimą dėl jų įmonių grupei priklausančių įmonių centrinės perkančiosios organizacijos sukūrimo siūloma priimti savo nuožiūra. Siūloma įtvirtinti bendrą taisyklę, kad perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus privalėtų vykdyti per vieną iš centrinių perkančiųjų organizacijų. Siūlomi pakeitimai leistų sukurti specifinių sričių viešųjų pirkimų kompetencijų centrus ir optimizuoti su viešųjų pirkimų vykdymu susijusias išlaidas.

Privalomos konsultacijos su rinka Projektu siūloma įtvirtinti pareigą perkančiosioms organizacijoms vykdyti konsultacijas su rinka tuo atveju, jei anksčiau vykdant panašų pirkimą perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų negavo ar buvo gautas vienintelio tiekėjo pasiūlymas. Tinkamai organizuotos konsultacijos su rinka yra esminė sąlyga perkančiajai organizacijai suprasti viešojo poreikio patenkinimo galimybes bei alternatyvas.

Skubos tvarka atlikti VPĮ pakeitimai

Konsultacijos su atitinkamoje rinkoje veikiančiais ūkio subjektais būtinos norint tinkamai nustatyti pirkimo objektą, minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei pasiūlymų vertinimo kriterijus. Konsultacijų metu gauta informacija taip pat padeda kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų organizacijai įvertinti su pirkimu susijusią riziką, galinčią turėti įtakos pirkimo kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų kainai ir būsimos viešosios sutarties vykdymui.

Nors toks siūlymas yra sveikintinas, atsižvelgiant į konsultacijų su rinka svarbą būtų tikslingiau numatyti, kad jos yra privalomos visų tarptautinio pirkimo vertes viršijančių pirkimų atveju. Siūloma papildyti tiekėjo pašalinimo iš viešojo pirkimo pagrindų sąrašą Kaip nurodoma Projekto aiškinamajame rašte, siekiant didinti atgrasymą nuo konkurencijos pažeidimų siūloma numatyti, kad iš pirkimų galėtų būti pašalintas ne tik tas tiekėjas, kuris pats buvo baustas už konkurencijos pažeidimus, tačiau ir su juo susiję tiekėjai.

Priėmus siūlomą pakeitimą, perkančioji organizacija įgytų teisę pirkimo sąlygose numatyti, kad iš pirkimo procedūrų bus pašalinti konkurencijos teisės pažeidimus padariusio ūkio subjekto kontroliuojami ar tokį ūkio subjektą kontroliuojantys asmenys.

kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų bitcoin rizika

Siūloma privaloma ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka Viešųjų pirkimų tarnyboje ar nepriklausomoje ginčų nagrinėjimo komisijoje Pagal Prezidento siūlymą, Tiekėjas, kurio pateiktą pretenziją perkančioji organizacija atmetė, prieš kreipdamasis į teismą privalėtų pateikti skundą Viešųjų pirkimų tarnybai VPT. Pastaroji tokiu atveju turėtų teisę tiekėjo prašymo pagrindu sustabdyti pirkimo procedūras iki bus priimtas sprendimas ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

Į ką atkreipti dėmesį siekiant pirkti racionaliai?

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų, išankstine tvarka viešųjų pirkimų ginčus turėtų nagrinėti 7 nepriklausomų asmenų ginčų nagrinėjimo komisija. Komisijos sudėtį patvirtintų Vyriausybė bendru ekonomikos ir inovacijų ministro bei teisingumo ministro teikimu. Pagal dabartinę praktiką, su pirkimo sąlygomis ar perkančiosios organizacijos sprendimais nesutinkantys tiekėjai paprastai apie savo teisių pažeidimą informuoja ir VPT, kuri savo nuožiūra gali nuspręsti atlikti pirkimo sąlygų ar pirkimo procedūrų vykdymo metu priimtų sprendimų atitikties VPĮ nuostatoms vertinimą.

Be to, viešųjų pirkimų bylas nagrinėjantys teismai šalių prašymu ar savo iniciatyva dažnai prašo VPT pateikti ginčijamų pirkimo sąlygų ar perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų vertinimą. Pagal esamą teisinį reguliavimą, net ir VPT atsisakius nagrinėti tiekėjo skundą tokį sprendimą ji gali priimti savo nuožiūravėliau, teikdama savo kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų dėl to paties pirkimo kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų prašymu, VPT gali konstatuoti VPĮ pažeidimus, kuriais vadovaujantis teismas tiekėjo skundą patenkina.

  1. Išvestinių priemonių rinkos pasirinkimas
  2. Dvejetainiai variantai tiesa ir melas

Tokiu atveju neefektyviai naudojami viešieji resursai, nes tą patį ginčą nagrinėja tiek VPT, tiek teismas. Numačius privalomą išankstinį dėl viešųjų pirkimų vykdymo kilusių ginčų nagrinėjimą VPT, būtų sumažintas situacijų, kai tą patį ginčą nagrinėja VPT ir teismas, skaičius.

Kita vertus, VPT, kaip neoficiali viešųjų pirkimų praktikos formuotoja, privalomus teisės aktus viešųjų pirkimų srityje priimantis viešojo administravimo subjektas ir viešųjų pirkimų vykdymo procesą prižiūrinti institucija, pasisakydama dėl konkretaus ginčo, atsidurtų interesų konfliktui artimoje situacijoje.

Dėl šios priežasties privalumų turi ir Teisingumo ministerijos siūlymas sukurti nepriklausomą viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisiją.

Pirkimų tikslas Pirkimų tikslas — nusipirkti tai, ko reikia perkančiajai organizacijai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, t. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų VPĮ 3 straipsnio 1 dalis. Pirkimo planavimas Kada skaičiuoti pirkimo vertę?

Neskelbiamos apklausos iki 30 EUR Projektu siūloma suteikti perkančiosioms organizacijoms galimybę vykdyti pirkimą apie tai viešai neskelbiant, jei pirkimo objekto vertė neviršija 30 EUR. Privalomas socialinių kriterijų taikymas Projektu siūloma nustatyti, kad, atliekant pirkimus išskyrus mažos vertės pirkimuskuriuose pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, turi būti taikomas bent vienas su pirkimo objektu ir arba su sutartį vykdysiančiais ir pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliksiančiais darbuotojais susijęs socialinis kriterijus.

kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų kaip žaisti kriptovaliutą

Be kitų, laisviau interpretuotinų, socialinių kriterijų, perkančiosios organizacijoms numatoma galimybė taikyti pakankamai konkrečius ir viešųjų pirkimų teisėje jau numatytus bei praktikoje taikomus kriterijus: priemonių, skatinančių darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų įdarbinimą, įgyvendinimas bei viešąją sutartį vykdysiantiems darbuotojams siūlomo darbo užmokesčio ir Lietuvos Respublikoje nustatyto minimalų darbo užmokesčio skirtumas, į kurį atsižvelgtina vertinant tiekėjų pasiūlymus.

Pagal galiojančias VPĮ nuostatas, bent 2 proc.

Bendri klausimai dėl VPĮ – Viešųjų pirkimų tarnyba

Nėra oficialių duomenų, ar šio reikalavimo faktiškai laikomasi. Tikėtina, kad siūlomi pakeitimai galėtų sudaryti palankesnes sąlygas socialinėms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir prisidėti kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų minėto 2 proc. Pasiūlymų vertinimas pagal darbuotojams mokamą ir minimalų darbo užmokestį viršijantį atlyginimą iki m.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, toks kriterijus gali būti taikomas perkančiosios organizacijos pasirinkimu įsigyjant bet kokio pobūdžio darbus ar paslaugas.

Pagal Projektą siūlomas tokio reikalavimo virsmas viena iš perkančiajai organizacijai privalomų alternatyvų yra sveikintinas, nes didesnio nei minimalus darbo užmokesčio mokėjimas turi tiesioginę įtaką tiekėjo personalo kaitai, profesionalumui, taigi ir vykdomų darbų ar teikiamų paslaugų kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų.

Šis kriterijus galėtų būti sėkmingai taikomas įsigyjant ne tik rangos darbus, bet ir valymo bei kitas jas faktiškai teikiančių asmenų patirties ir kompetencijos reikalaujančias paslaugas. Privalomas aplinkosauginių kriterijų taikymas Projektu taip pat siūloma nustatyti privalomą aplinkosauginių kriterijų taikymą.

Svarbiausi pakeitimai, atlikti 2019 metais

Pakeitimus priėmus, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija privalės vertinti pagal tiekėjo taikomas klimato kaitos, aplinkos taršos ar gamtos išteklių tausojimo, aplinkos kokybės gerinimo ir ar neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones. Svarbiausi pakeitimai, atlikti metais Statybos darbus ir statinio projektavimo darbus pirksime atskirai Pagal m.

Šis pakeitimas turėtų užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją ir išvengti interesų konflikto rizikos, kai statinio projektą rengia ir jį kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų kartu vieną pasiūlymą pateikę subjektai. Šios pareigos galima nepaisyti kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų nurodžius pagrįstas aplinkybes, kodėl toks skaidymas būtų netikslingas.

Pavyzdžiui, ši pareiga nebūtų taikoma įsigyjant kompleksines energijos taupymo paslaugos, kurių tikslas yra maksimalaus energijos sutaupymo atitinkamoje infrastruktūroje užtikrinimas ją modernizuojant. Didesnė tikimybė patekti į nepatikimų tiekėjų sąrašą Praėjusiais metais papildytas atvejų, kai tiekėjas gali būti pripažintas nepatikimu, sąrašas. Tiekėjus į nepatikimų tiekėjų sąrašą bus galima įtraukti ir tais atvejais, kai per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija net jei sutartis nebuvo nutraukta ir nebuvo reikalauta žalos atlyginimo.

Pagal šiose bylose suformuluotas taisykles, tiekėjams turi būti suteikta galimybė pasiaiškinti dėl ankstesnio sutarties nevykdymo ir nurodyti, kokių taisomųjų priemonių buvo imtasi savo patikimumui atkurti vadinamasis self-cleaning mechanizamas.

Taigi vien formalaus netinkamo sutarties vykdymo fakto priimti sprendimą dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūrų, tikėtina, nepakaks. Privalomi nacionalinio saugumo reikalavimai m. Strategiškai svarbiais laikomi energetikos, transporto, informacinių ir telekomunikacinių bei kitų aukštųjų technologijų, finansų ir kredito sektoriai. Vienoje iš tokių sričių veikianti perkančioji organizacija, atlikdama su nacionaliniu saugumu susijusių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, kaip uždirbti dengi iš interneto įvertinti visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius ir nuspręsti, ar šiuose pirkimuose gali dalyvauti tiekėjai ir jo subtiekėjai, kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar kitoje draugiškoje trečiojoje šalyje.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Be to, nuo m. Nurodytina, jog pati perkančioji organizacija tokio vertinimo neatlieka — tokį vertinimą atlieka Nacionaliniam saugumui kokia galimybė įsigyti viešųjų pirkimų svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija, į kurią perkančioji organizacija ir turėtų kreiptis kilus įtarimų dėl galimos pirkimo įtakos Nacionalinio saugumo interesams. Tai jos galės padaryti vidaus sandorių pagrindu. Kurį laiką savivaldybės vidaus sandorius sudaryti galėjo tik tuo atveju, jei viešasis pirkimas neįvyko dėl objektyvių ir nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių priežasčių.

Bendri klausimai dėl VPĮ

Tokio apribojimo ES viešųjų pirkimų direktyvos nenumatė, todėl šio nacionalinio įstatymų leidėjo iniciatyva nustato papildomo reikalavimo atitiktis ES teisei buvo vertinama ES Teisingumo Teismo m.

ES Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybė narė gali nustatyti griežtesnius reikalavimus vidaus sandoriams. Vienintelė sąlyga — tokie griežtesni reikalavimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški bei įtvirtinti viešųjų pirkimų teisę reglamentuojančiuose teisės aktuose. Be to, vidaus sandoris galėtų būti sudaromas ir tais atvejais, kai teikiant paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose.

gali užsidirbti pinigų internetu roboto signalo parinktis

Taip pat perskaitykite