Pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė, Abstrakčios sutarties keitimo sąlygos – Viešųjų pirkimų tarnyba

fincor.lt - LR civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (CK6)

Direktoriaus m. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu toliau — CKLietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

Bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką toliau — Tvarkos aprašas tvirtina ir keičia bendrovės direktorius.

dvejetainiai opcionai trumpalaikė strategija kurtis susiduria su intuicija pagrįsta prekyba

Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 3. Apklausa — pirkimo būdas, kai Bendrovė raštu arba žodžiu apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir ar paslaugų teikimo, ir ar darbų atlikimo pagal Pirkimų organizatoriaus  nustatytas pirkimo sąlygas; 3.

Derybos — pirkimo būdas, kai bendrovė konsultuojasi su Tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų; 3.

Konkursas — pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas dėl prekių pirkimo ir ar paslaugų teikimo ir pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė darbų atlikimo pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  Bendrovės interneto svetainėje, ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą; 3.

Abstrakčios sutarties keitimo sąlygos

Pasiūlymas — tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą; 3. Elektroninės priemonės — elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdoroti įskaitant skaitmeninę kompresiją ir saugoti; 3.

Pirkimo organizatorius — Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija toliau — Komisija arba paskirtas atsakingas darbuotojas toliau — Organizatoriuskuris šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja pirkimus;     3. Pirkimo iniciatorius — įmonės darbuotojai įmonės vadovo įsakymu paskirti asmenys toliau — Iniciatoriuskurie nurodė poreikį Organizatoriui įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų; 3.

Pirkimas — Pirkimų organizatoriaus atliekamas ir Tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas; 3.

bitcoin tinklas arba akcijų pasirinkimo sandoris

Pirkimo dokumentai — Pirkimų organizatoriaus skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas; 3. Pirkimo pradžia — apklausos atveju Pirkimų organizatoriaus kreipimasis į tiekėją -usprašant pateikti pasiūlymą, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia, arba konkurso atveju — pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje; 3.

pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė

Pirkimo skelbimas — Pirkimo organizatoriaus pranešimas Bendrovės interneto svetainėje, nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą; 3.

Darbų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš statistikos departamento patvirtinto  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė statybos darbų, kaip visumos, rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją; 3.

Paslaugų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, kriptovaliutos eurųpoje paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas; 3.

pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė

Prekių pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas finansinė nuomapirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos; 3. Tiekėjas prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas  — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė toliau — tiekėjas  — galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus; 3.

Pirkimo sutartis  toliau — pirkimo sutartis — Bendrovės ir vieno ar daugiau tiekėjų raštu  sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos. Pirkimo tikslas — vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,  racionaliai ir skaidriai naudojant Bendrovės lėšas.

Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, nustatant laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė. Komisijos, Organizatoriai pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas — įsigytų reikiamos kokybės prekių, paslaugų ar darbų kainos  neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė yra Bendrovės numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes.

Pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje.

D. Soloveičik. Ar nepatikimų tiekėjų sąrašas ir toliau liks toks svarbus?

Jeigu prekių, paslaugų ar darbų pirkimas atliekamas vieną kartą per einamuosius finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžiosšio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų, — pirkimo vertė yra numatoma bendra visų to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarčių vertė.

Jeigu perkamos paslaugos, numatomo pirkimo vertė yra paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro. Bendrovė, vykdydama konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis, taip pat pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis Bendrovės vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal Tvarkos aprašo 7—8 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei. Bendrovėje direktoriaus įsakymu pagal uždirba internetas prekių, paslaugų ir darbų grupes sudaromos komisijos.

Komisijos pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė sekančių metų pirkimų planus, kuriuos suderinus su Bendrovės direktoriumi, patvirtina Komisijos protokolais. Komisijos nustato perkamų prekių, paslaugų ir darbų rūšis, atsižvelgdamos į sudaromas palankiausias prekių tiekimo sąlygas tvirtina Tiekėjų sąrašą metams.

Opcionai Lietuvoje: praktika ar tik teorija?

Tiekėjų sąrašai gali būti papildomi atsiradus naujiems tiekėjams. Kiekvienas pirkimo procedūrose pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė ar priimantis sprendimus, susijusius su pirkimu, asmuo komisijos nariai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai turi pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai.

Bendrovės   pagrindinės veiklos — pastatų bendrojo naudojimo patalpų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, remonto ir bendrovės savoms reikmėms — prekių, paslaugų ir darbų  pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo organizatoriai: t. Komisija arba Organizatorius, atsižvelgdami į prekių, paslaugų ir darbų poreikį, technines charakteristikas, reikalavimus kokybei opciono pirkimo taisyklės finansavimo galimybes: Komisija pirkimą gali vykdyti apklausos arba konkurso būdu.

Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi ar didesnė nei 30 EUR. Visais atvejais Komisija gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu. Komisija pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

Organizatorius pirkimą gali vykdyti apklausos žodžiu ar raštu būdu. Kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi arba mažesnė nei  1 ,00 EUR be PVMapklausa vykdoma žodžiu. pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė

Iliustracijos

Kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra didesnė nei  1 ,00 EUR  bet mažesnė nei 3 ,00 be PVMapklausa vykdoma raštu. Visais atvejais Organizatorius pirkimą gali pasirinkti vykdyti apklausos raštu būdu.

Organizatorius pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

Pirkimas pradedamas organizuoti, kai Organizatorius iš Iniciatoriaus  gauna Pirkimų paraišką Tvarkos aprašo 3 priedas.

Iniciatorius Pirkimų paraišką pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė šiais atvejais: Su Užsakovo suderinus Lokalinę sąmatą ir sudarius Rangos darbų sutartį: Gavus iš Užsakovo prašymą; Vadovaujantis metiniu pirkimų planu.

Pirkimo organizatorius pirkimo pradžioje privalo tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir arba funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir arba apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, kitas pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė pat turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, kai yra pirkimas vykdomas pagal konkretų užsakovo reikalavimą ir kai perkamas objektas turi atitikti pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė dokumentaciją.

Pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė organizatorius, esant ypatingai situacijai gaisras, avarijos, didelių nuostolių grėsmė ar pan.

Apklausa gali būti atliekama raštu kriptovaliutos taikinys pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan. Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma. Pirkdamas apklausos būdu, Pirkimo organizatorius privalo apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad būtų galima palyginti ir įvertinti ne mažiau kaip tris pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus Tvarkos aprašo 20 ir  24 punktuose nustatytus atvejus.

Jei yra gautas potencialaus tiekėjo patvirtinimas, kad gavo kvietimą dalyvauti apklausoje, tačiau jis nepateikė pasiūlymo arba neatsakė į pakartotinį kvietimą dalyvauti apklausoje, laikytina, kad jo pasiūlymas yra pirkimo sutartis yra pasirinkimo teisė už apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymą pateikusių tiekėjų.

D. Soloveičik. Ar nepatikimų tiekėjų sąrašas ir toliau liks toks svarbus? – Teisė profesionaliai

Mažiau tiekėjų, negu nurodyta Tvarkos aprašo 20 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais: Perkant konkurso būdu Bendrovė privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo išspausdinimą nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekėjo pasiūlymas, atitinkantis Pirkimo organizatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkimo organizatorius turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Taip pat perskaitykite